Res, njut, visa hänsyn: FN om vikten av hållbar turism

Vi talade med UNWTO:s generalsekreterare Taleb Rifai om ansvarsfullt resande och vilken roll vi alla kan spela i att bygga en bättre, mer hållbar framtid med hjälp av turism

FN:s 70:e generalförsamling har utnämnt 2017 till det internationella året för hållbar turism för utveckling

FN:s 70:e generalförsamling har utnämnt 2017 till det internationella året för hållbar turism för utveckling

Kategori Nyheter & tips

Datum 14/03/2017

FN:s 70:e generalförsamling har utnämnt 2017 till det internationella året för hållbar turism för utveckling. Världsturismorganisationen (UNWTO), FN:s specialiserade organ för turism, kommer under året att arbeta för att främja en ökad medvetenhet bland regeringar, företag och turister rörande den roll de spelar i att göra turismen till en katalysator för positiv förändring.

#IY2017 kommer att främja turismens roll inom följande fem nyckelområden:

  1. En hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar allt fler
  2. Social integration, sysselsättning och fattigdomsbekämpning
  3. Resurseffektivitet, miljöskydd och insatser för klimatet
  4. Kulturarv och mångfald
  5. Ömsesidig förståelse, fred och säkerhet

Vi vid momondo har en vision om en värld där våra skillnader utgör en källa till inspiration och utveckling, inte intolerans och fördomar. Vårt syfte är att uppmuntra alla till att vara nyfikna och att ha ett öppet sinne, för att vi ska kunna njuta av en bättre och mer mångfaldig värld. Vårt syfte genomsyrar allt vi gör, och vi är verkligen glada över tillfället att kunna sitta ned och diskutera meningen med och vikten av hållbar turism med UNWTO:s generalsekreterare Taleb Rifai.

https://youtu.be/KI6zLywlrss

Vad karaktäriserar turistnäringen i dag?

Under de senaste årtiondena har turistnäringen visat sig besitta en stor förmåga att bl.a. öka ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Turistnäringen utgör 10 % av världens samlade BNP, 7 % av världshandeln, och skapar 1 av 11 jobb, vilket gör den till den mest betydande socioekonomiska sektorn. Turismen har samtidigt, med över 1,2 resenärer som korsar en landgräns varje år, blivit en kraft för interkulturell dialog, social integration, fred och försoning, samt för en hållbar utveckling.

Detta avspeglas i FN:s generalförsamlings internationella år 2017 för hållbar turism för utveckling och inkluderandet av turism som en del av 17 hållbara utvecklingsmål som världsledare kom överens om vid slutet av 2015 och vilka ska vägleda oss fram till år 2030.

Vi har samtidigt sett att branschen blir alltmer mångsidig avseende nya destinationer och kunder från nya regioner, teknikens påverkan och förändrade mönster som rör kundernas behov där autenticitet och upplevelser efterfrågas alltmer.

Kan du nämna några av de utmaningar som branchen står inför?

Det finns tre huvudsakliga områden som utgör såväl utmaningar som möjligheter för UNWTO:

1. Teknik och hur den används inom branschen

Teknik utgör en oerhörd potential för branschen, avseende drift, ledning och kunskap. Vi borde satsa på att bygga ”smarta destinationer” där teknik underlättar för en mer hållbar och konkurrenskraftig turistnäring.

2. Säkert och smidigt resande

Vi behöver ha strategier för att få turismen säkrare, samtidigt som vi främjar smidiga lösningar som underlättar resandet, såsom e-visa.

3. En hållbar turism och branschens bidrag till agendan för hållbar utveckling

År 1950 fanns det sammanlagt 25 miljoner turister i hela världen; år 2016 var det över 1,2 miljarder; och år 2030 kommer vi enligt UNWTO:s prognos ha nått 1,8 miljarder. Med tillväxt följer ansvar: hela branschen, inklusive resenärerna, behöver anamma ett mer hållbart beteende.

Med tillväxt följer ansvar
Med tillväxt följer ansvar

År 2017 har utsetts som det internationella året för hållbar turism för utveckling. Varför just nu?

Det kommer verkligen lägligt att FN:s generalförsamling har utsett år 2017 till det internationella året för hållbar turism för utveckling. Tack vare sin tillväxt och gränsöverskridande natur har turismen kommit att bli en viktig kraft för att främja hållbar utveckling via sina tre pelare – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Värdet har, som tidigare nämnts, identifierats genom att turism har inkluderats som en av de branscher som kan bidra till de 17 hållbara utvecklingsmålen.

Året självt utgör ett unikt tillfälle att framföra detta budskap och engagera alla aktörer i att främja en effektiv förändring i policyer och affärsmetoder som kan leda till att turistnäringen blir mer hållbar.

Ekologiska turister i Mekongdeltat i Vietnam
Ekologiska turister i Mekongdeltat i Vietnam

Hur ser kopplingen ut mellan resor och hållbar utveckling?

Om turistnäringen inte anpassar sig till hållbarhetsprinciper som exempelvis miljöskydd, ett bevarande av kulturarvet samt respekt för lokala samhällen, kommer den inte att klara sig i framtiden. Turism kan leda till enorma fördelar, om den hanteras på ett lämpligt sätt, såsom att sprida medvetenheten om miljövänlig praxis, verka för anständiga arbetsförhållanden med ett fokus på jämställdhet mellan könen och främja ekonomisk utveckling i de lokala samhällena.

Men om turistbranschen, inklusive resenärerna själva, inte tar till sig dessa principer, kan branschens påverkan ha en negativ effekt, och ett ansvarsfullt resande är därför mycket viktigt för att säkerställa att vi alla anstränger oss för en mer hållbar framtid.

Vad menas med ett ansvarsfullt resande?

Ansvarsfullt resande är ett som respekterar miljön, kulturen och de lokala samhällena samt främjar socioekonomiska fördelar för alla. Navigering med en långsam båt på den stora Mekongfloden. Smaka på lokal mat vid ett gatukök i Marocko. Fundera över livets mysterier mitt bland Angkors gamla ruiner.

Världens mångfald förenar oss och ger oss en chans att upptäcka, engagera oss och uppleva det bästa av vad de lokala kulturerna och samhällena har att erbjuda. Vi kommer alla att bli till bättre människor om vi visar respekt för människorna och planeten när vi reser.

Världens mångfald förenar oss och ger oss en chans att upptäcka, engagera oss och uppleva det bästa av vad de lokala kulturerna och samhällena har att erbjuda.
Världens mångfald förenar oss och ger oss en chans att upptäcka, engagera oss och uppleva det bästa av vad de lokala kulturerna och samhällena har att erbjuda.

Man skulle kunna hävda att vi borde resa mindre på grund av den sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan som vårt resande har. Varför är resande och turism så viktiga?

Resor och turism skapar jobb (i synnerhet för kvinnor och ungdomar). De ger människor en chans att skapa ett bättre liv, generera resurer för att skydda såväl kulturen som miljön, hjälper till att återuppliva såväl landsbygden som städer, för människor närmare varandra och gör oss till bättre människor.

År 1950 ägnade sig enbart 25 miljoner människor åt internationella resor. I dag har turismen inte bara blivit en del av vår kultur, utan även ett uttryck för genuin nyfikenhet på att upptäcka världen eller önskan att bara njuta av den.

Turismen kommer fortsätta att öka, såsom den har gjort under de senaste åren. Enligt UNWTO:s prognos kommer vi år 2030 att vara 1,8 miljarder människor som reser runt om i världen. Detta är en realitet som inte går att ändra på, men vi kan arbeta för att utnyttja dess fördelar i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som vi minimerar möjlig negativ påverkan. Det finns ingen tillväxt som är dålig, utan bara tillväxt som hanteras på ett dåligt sätt. Det är exakt det som det internationella året handlar om.

Enligt FN bidrar resandet till att världsfreden stärks. Kan du förklara det närmare?

Det kan vara ett mycket enkelt och självklart koncept som får enormt stora konsekvenser. I och med att vi reser lär vi oss inte bara mer om en viss destinations kulturella bakgrund. Vi införlivar även ett nytt tänkande och en ny känslighet för de frågor, problem och utmaningar som finns i omvärlden.

I enlighet med detta tankesätt har turism bidragit till en dialog mellan kulturer och hjälpt länder i deras försoningsprocesser. Det är en av pelarna som kräver mycket uppmärksamhet eftersom fördelarna behövs i många olika sammanhang.

Köp lokala produkter när du reser - exempelvis på denna gatumarknad i Bolivia
Köp lokala produkter när du reser – exempelvis på denna gatumarknad i Bolivia

Vad hoppas du ha uppnått när året är slut?

Vi har höga förväntningar som bokstavligen rör varje dag eftersom det är så många aktörer som är engagerade i det internationella året. Jag tror att UNWTO och alla aktörer skulle vara nöjda om vi lyckas öka medvetenheten hos såväl dem som är inblandade i turistnäringen som dem som inte är det, om vi kan föra turistnäringen nära agendan för hållbar utveckling, och skapa en djupare förståelse för turismens dimensioner och stora fördelar för alla samhällen.

Vid slutet av året ska regeringar, företag och resenärer vara mer medvetna om den roll de kan spela för att bygga en bättre framtid med hjälp av turismen.

Kan man, som oberoende resenär, verkligen göra skillnad?

Absolut! Små handlingar kan få ett stort resultat. Att man exempelvis skyddar kulturarvet på de platser man besöker, köper lokala produkter och inte stödjer handlingar som leder till att mänskliga rättigheter kränks, är sådant som alla resenärer borde tänka på. Tänk på en enda handling, multiplicerad med miljarder turister och vilken påverkan den kan ha.

Delta du också för att öppna vår värld och se till att läsa UNWTO:s tips för att bli en ansvarsfull resenär

Ursprungligen publicerat

14/03/2017